Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 276 Surface active agents

ISO/TC 91 Surface active agents

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 276 toiminta
ISO/TC 91 toiminta
SFS-standardit ja raportit

Pinta-aktiiviset aineet

Pinta-aktiivisten aineiden standardoinnista vastaa CEN/TC 276 sekä ISO/TC 91. Eurooppalainen standardointityö kattaa myös uudet biopinta-aktiiviset aineet, joita kansallinen standardointiryhmä Kemesta 10 - Biopohjaiset tuotteet - seuraa. Kansainvälistä standardointityötä seuraa Kemesta ry:n toimisto. Suomi toimii tarkkailijajäsenenä (Observer) ISO/TC 91:ssä.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Alueen standardointi sisältää pinta-aktiivisten aineiden ja niiden seosten luokitusta, terminologiaa, näytteenottoa, fysikaalisia, kemiallisia ja muita testimenetelmiä sekä tuotteiden laatuluokitusta, teknisiä tietoja jne. Standardien tuloksia käytetään hyväksi myytävien tuotteiden tuoteselosteissa.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Nykyään useimmilta kaupattavilta tuotteilta vaaditaan tuoteselosteet, joissa osoitetaan tuotteen täyttävän tekniset ja turvallisuusmääräykset ennen niiden pääsyä markkinoille. Luotettavien testitulosten osoittaminen standardien avulla on erittäin tärkeää ostopäätöksissä ja tuotteen käyttöä koskevissa valinnoissa. Tulossa olevat biopohjaiset pinta-aktiiviset aineet tulevat korvaamaan fossiilisia aineita tuotteissa, jotka säästävät sekä ympäristöä että vähentävät kasvihuonekaasupäästöjä.

CEN/TC 276:n standardoinnin kansallinen vastuutaho:
  • Kemesta 10 - Biopohjaiset tuotteet