Standardointialueet

Kansalliset ryhmät
 • Biokaasu (ei aktiivinen)
 • Biomassan kestävyyskriteerit
 • Biopohjaiset tuotteet
 • Bioteknologia
 • Kalusteet
 • Kiinteät biopolttoaineet
 • Kuljetettavat kaasuastiat
 • Kumi
 • Lannoitteet ja kalkitusaineet
 • Liimat
 • Maalit ja lakat
 • Muovit
 • Paperi, kartonki ja sellu
 • Puu- ja puupohjaisten tuotteiden alkuperä
 • Räjähteet
 • Työperäinen altistuminen
 • Vety ja kaasujen analytiikka

Muut standardointialueet
 • Biomimetiikka
 • Fotokatalyysi
 • Kemikaalit
 • Kosmetiikka
 • Pinta-aktiiviset aineet
 • Säännellyt kemikaalit tuotteissa

Kemesta ry:n kansalliset standardointiryhmät

Standardointityö on käytännössä organisoitu kansallisiin standardointiryhmiin, joissa seurataan CEN:n ja ISO:n työtä ja joissa muodostetaan Suomen kantoja lausuntoihin, äänestyksiin ja muihin esille tuleviin asioihin.

Kukin kansallinen standardointiryhmä seuraa joko yhtä tai useampaa eurooppalaisen CEN:n ja/tai kansainvälisen ISO:n teknistä komiteaa ja osallistuu niiden työhön. Kansalliset standardointiryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, yleensä 1 - 4 kertaa vuodessa. Kokouksissa käydään läpi esillä olevia asioita, otetaan niihin kantaa, päätetään standardien kääntämisestä suomeksi ja osallistumisesta kokouksiin ulkomailla. Kansallisen standardointiryhmän jäsenyys on edellytys CEN:n ja ISO:n teknisten komiteoiden ja niiden alaryhmien työhön osallistumiselle.

Lue lisää standardointityöhön osallistumisesta ja sen hyödyistä: Standardointityöhön osallistuminen