Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/TC 383 Sustainably produced biomass for energy applications

ISO/PC 248 Sustainability criteria for bioenergy (lakkautettu ISO 13065 valmistuttua)

Tutustu tarkemmin:
CEN/TC 383 toiminta
SFS-standardit ja raportit

MAPPING SUSTAINABILITY CRITERIA OF ISO 13065 IN EUROPEAN FRAMEWORK
150KB, päivitetty 21.3.2019

Biomassan kestävyyskriteerit

Biomassan kestävyyskriteerien standardointia hoitaa tekninen komitea CEN/TC 383 ja sekä lakkautettu/nukkuva tekninen komitea ISO/PC 248. Komiteat laativat kestävän kehityksen kriteerit energiantuotantoon (lämpö, polttoaine, sähkö) käytettäville biomassoille.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Biomassan kestävän kehityksen kriteereihin liittyvät eurooppalaiset standardit on laadittu siten, että kriteerejä voidaan käyttää uusiutuvan energian direktiivin (RES) soveltamisessa. Vuonna 2013 julkaistun kansallisen kestävyyslain laadinnassa hyödynnettiin valmistuneita CEN/TC 383:n standardeja. Vuonna 2015 valmistunut kansainvälinen kriteeristö (ISO 13065) antaa kansainväliset pelisäännöt biomassan kestävyydelle. Kriteerien tulee olla sovellettavissa mahdollisimman laajalle joukolle erilaisia biomassoja. Standardien tulee kattaa tuotteiden koko elinkaari, ja niiden tulee sisältää alan terminologia, sosiaaliset/taloudelliset/ympäristölliset periaatteet, kriteerit, indikaattorit sekä kasvihuonekaasupäästötaseen laskennat.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
On tärkeää, että biomassan kestävyyskriteerit edistävät biomassatuotantoon liittyvän suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä kansainvälisillä bioenergiamarkkinoilla. Suomessa käytössä olevia sertifiointijärjestelmiä (mm. PEFC ja FSC) tulee voida hyödyntää.

Toimialan standardoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 13 - Biomassan kestävyyskriteerit