Toimialan CEN ja ISO komiteat

CEN/CLC/TC 6 Hydrogen in energy systems
ISO/TC 158 Analysis of gases
ISO/TC 197 Hydrogen technologies

Tutustu tarkemmin:
CEN/CLC/TC 6 toiminta
ISO/TC 158 toiminta
ISO/TC 197 toiminta

Vety ja kaasujen analytiikka

Vedyn ja kaasuanalyysien standardisointia hoitavat uusi CEN/CLC/TC 6 sekä ISO/TC 158. Vasta perustettu CEN/CLC/TC 6 vetykomitea laatii standardeja uusiutuvista ja muista lähteistä tuotetulle vedylle energiakäytössä. Työ kattaa järjestelmät, laitteistot, tuotannon, säilytyksen, kuljetuksen, mittauksen ja käytön. ISO/TC 158 laatii standardeja, joiden avulla metrologiset laitokset ja (kalibrointi) kaasun toimittajat ohjaavat kalibrointikaasujen ja kaasuseosten valmistamista.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Vedyn merkitys ja käyttö energiajärjestelmissä sekä tuotanto uusiutuvista raaka-aineista kasvaa eri käyttökohteissa koko ajan. Euroopan vetymarkkinat kehittyvät kovalla vauhdilla, johon standardisoinnilla (CEN/CLC/TC 6) pyritään myös vaikuttamaan. Vetytekniikka vaatii vielä lisää tieteellistä tietoa keskeisistä piirteistä kuten suorituskyky, turvallisuus ja kestävyys. ISO/TC 158 työn tavoitteena on tuottaa standardeja kalibrointikaasujen ja kaasuseoksien tuotannolle. Lisäksi se tarjoaa standardeja, jotka parantavat laadunvalvontaa, tuotteiden käsittelyä sekä epävarmuuden mittaamista. Markkinoilta on puuttunut kansainvälinen normisto, joka kuvaa todelliset menetelmät kalibrointikaasujen tuotannolle. Nyt lähes kaikki tuotantomenetelmiä on kuvattu. Standardien päivitys markkinoiden tarpeita varten tullaan suorittamaan lähitulevaisuudessa. Näin saadaan kalibrointikaasuseokset laajemmalle toimialueelle ja uusien markkinoiden saataville.

Vaikuttavuus ja merkitys kilpailukyvylle
Vedyllä on potentiaalia tulla keskeiseksi osaksi tulevaisuuden uusiutuvaa ja kestävää energiajärjestelmää vähähiilisemmässä taloudessa. Vedyn hyödyt tekevät siitä monipuolisen energian kantajana ja polttoaineena, jota voitaisiin laajasti käyttää lähitulevaisuudessa. Standardointi voi nopeuttaa vetyyn liittyvien uusien teknologioiden kehitystä, innovaatioita, täytäntöönpanoa ja toimintaa, hallintaa ja turvallisuus asioita, sekä nopeuttaa niiden julkista hyväksyntää. ISO/TC 158 työllä on tähän mennessä ollut suuri merkitys. Vaikka ISO/TC 158 työ on suunnattu lähinnä kalibrointikaasuille ja kaasun seoksille, on niillä suorat vaikutukset koko kaasumarkkinoille. Yhä enemmän vaaditaan sekä taloudellisten että teknisten vaatimusten mukaan tarkempaa tietämystä kaasuseosten koostumuksista. Täten tarve kalibrointikaasuihin on lisääntynyt. Varsinkin lääketieteen alalla, ympäristön valvonnassa ja erityispalveluissa kaasuseosten markkinat tulevat kasvamaan Nämä erikoistuneet kaasut ovat yhä enemmän mittatilaustyötä, ja vaativat siten uusia tuotantoteknologiota.

Toimialan standardisoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 17 - Vety ja kaasujen analytiikka