Toimialan CEN komiteat

CEN/TC 137

Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents

Tutustu lähemmin:
CEN/TC 137 toiminta
SFS-standardit ja raportit

Työperäinen altistuminen

Työperäisen altistumisen standardisointia hoitaa tekninen komitea CEN/TC 137. Reach-asetus toi mukanaan myös kemikaalien terveysriskien arvioimisen ja siitä raportoimisen. Vuonna 2012 perustettiin tekninen komitea CEN/TC 416 standardisoimaan tätä kohdetta. Komitea otti ensimmäiseksi työkohteekseen alan koulutuksen vaatimuksia koskevan standardin laatimisen. Standardisoinnin kansallinen seuranta päätettiin liittää työpaikan ilman standardisoinnin yhteyteen.

Työn merkittävyys ja tavoitteet
Alan standardisointityön tavoitteena on mm. työpaikan ilman epäpuhtauksien määritysmenetelmien kehittäminen sekä mittausstrategian yhdenmukaistaminen. Nanohiukkaset, niiden mittaaminen ja määrittäminen sekä terveysvaikutukset ovat tulleet entistä tärkeämmiksi eri foorumeilla. EU:n kemikaalilainsäädäntö Reach edellyttää aineiden rekisteröinnin yhteydessä kemikaalien aiheuttaman riskin arvioimista. Kemikaalien aiheuttamat riskit on arvioitava samoja perusteita käyttäen. Standardisoidut arviointimenetelmät ovat tarpeen myös etsittäessä haitallisille kemikaaleille korvaavia tuotteita. Arvioijien pätevyys on oleellista, kun kyseessä on ihmisten terveys. Tämän vuoksi heidän koulutuksensa, jota annetaan eri tahoilla, on oltava kaikkialla samat vaatimukset täyttävää.

Vaikuttavuus ja työn merkitys kilpailukyvylle
Työpaikan ilmaan, sen laatuun ja epäpuhtauksien mittaamiseen sekä kemikaalien turvallisuuteen liittyvät asiat ovat entistä tärkeämpiä EU:n kemikaaliasetuksen Reachin voimaantulon jälkeen. Olennainen osa Reachia on kemikaaliturvallisuusarviointi ja sen pohjalta laadittava kemikaaliturvallisuusraportti. Ilman laadun parantamisella vaikutetaan myös merkittävästi sekä fyysiseen että psyykkiseen työssä jaksamiseen. Pienhiukkasten merkitys ihmisten terveydessä on tuotu vahvasti esille eri tilaisuuksissa. Suomen teollisuuden kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että nämä asiat ovat kunnossa.

Toimialan standardisoinnin kansallinen vastuukomitea:
  • Kemesta 05 - Työperäinen altistuminen